Friday, May 27, 2016

Về cách thức tiếp nhận văn minh bên ngoài của Nhật Bản

TS. Nguyễn Tiến Lực Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Khi bàn về cách thức tiếp nhận nền văn minh bên ngoài của người Nhật, GS. Vĩnh Sính viết rằng: “Có thể nói rằng không có dân tộc nào nhạy bén về văn hóa nước ngoài cho bằng người … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment