Wednesday, June 29, 2016

Sử thi Aeneid của Virgil

Vĩ Như (*) Aeneid là tác phẩm thể hiện các chủ đề lớn của văn học sử thi: người anh hùng và cuộc lưu vong, sự tương giao của con người với các vị thần, tình yêu, cái chết, sự hy sinh, chiến tranh, công bình và chính nghĩa La Mã lập quốc khi Hy Lạp … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment