Monday, June 27, 2016

Vị thế của vùng đất và con người Dương Lôi đối với sự ra đời của Nhà Lý

Khổng Đức Thiêm   Làng Dương Lôi – tên nôm là Đình Sấm, một địa phương nổi tiếng trong lịch sử, đã từng được ngợi ca: “Quyến tư Đình Sấm danh hương Chân thị Đông Ngàn thắng địa” Dương Lôi xưa là một xã nằm trong tổng Phù Lưu huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment