Tuesday, June 28, 2016

Yên Phong xưa

  Khổng Đức Thiêm  I. MỘT VÙNG ĐẤT CỔ KÍNH Trong chiều sâu của lịch sử, Yên Phong đã là một vùng đất gắn bó mật thiết với bộ Vũ Ninh thời các vua Hùng. Thuở ấy, con người đã đến ở ven đồi vùng Quả Cảm, trên các gò cao ở Chóa, ở Chi … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment