Tuesday, July 19, 2016

Singapore: Nghịch lý phát triển

GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin Khoa học xã hội) Singapore là hiện tượng kỳ diệu của thế giới ở thế kỷ XX. Từ một thị trấn nghèo qua 3 thập niên với ý chí quyết đoán của người đứng đầu là Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành “thiên đường của chủ nghĩa … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment