Monday, August 29, 2016

Quang Trung Hoàng đế: Nhân vật lịch sử hiếm có

Phạm Đình Lân Việt Nam là một quốc gia có quá khứ thuộc địa lâu dài: 11 thế kỷ Bắc thuộc và 01 thế kỷ Tây thuộc. Năm 1527 Mạc Đăng Dung soán ngôi nhà Hậu Lê, lập ra nhà Mạc. Mầm mống nội chiến giữa nhà Mạc và những người ủng hộ nhà Hậu … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment