Friday, August 26, 2016

Vài ghi chú về chữ viết ở Lĩnh Nam (bài 1)

Đặng Thanh Bình Khái lược 1.1 Người Mol có đời sống sông nước Thuyền của người Mol (trên trống đồng Hoàng Hạ) Nhà hình thuyền của người Mol (trên trống đồng Hoàng Hạ) 1.2 Vật tổ là loài chim Sinh sống trong môi trường nước[Chân dài, mỏ dài] (trên trống đồng Ngọc Lũ) Quần áo … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment