Wednesday, September 14, 2016

Việt Nam: môn học Lịch Sử trong quá khứ, hiện tại và tương lai

    Nguyễn Văn Nghệ      Chúng ta thường nghe câu: “Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, nhưng xin thú thật câu ấy chẳng qua chỉ là câu khẩu hiệu mà thôi. Hiện nay nhiều người Việt Nam rành sử Tàu hơn sử Ta .Cách nay … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment