Monday, October 31, 2016

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 3)

Đặng Thanh Bình   Dẫn nhập 1.1 Tóm tắt: Trong 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu một số điểm sau: Thứ nhất là cộng đồng người tiền Việt Mường (người Mol) sinh sống ở vùng lãnh thổ đồng bằng 3 con sông là: sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Luôn có sự … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment