Monday, April 17, 2017

Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997

Tương Lai Tác giả bản báo cáo này lúc đó là viện trưởng Viện xã hội học Việt Nam, thành viên Tổ Nghiên cứu Đổi mới của Thủ tướng Chính phủ (Tổ này được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải tán vào mùa hè năm 2006). Bản báo cáo này đã được trích dẫn trên … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment