Friday, April 28, 2017

Linh Giang có phải là sông Gianh

Tôn Thất Thọ  Vấn đề được đặt ra từ sự ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí ( ĐNNTC ), sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, được Viện Sử học xuất bản lần đầu vào năm 1969 : Trong tập 2, tỉnh Quảng Bình phần Núi sông, ghi như sau : … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment