Thursday, April 13, 2017

Minh hoa cho Petrus Trương Vĩnh Ký về cầu “ở với họ mà không theo họ”

Winston Phan Đào Nguyên Có lẽ một trong những người gây nhiều tranh luận nhất trong lịch sử Việt Nam là ông Petrus Trương Vĩnh Ký (“Petrus Ký”).  Hơn một trăm năm sau ngày ông mất (1898), đến giờ này người Việt trong và ngoài nước vẫn còn bàn cãi về ông.  Nhưng có một … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment