Thursday, June 15, 2017

Nhất thể hóa theo mô hình tổng thống

Nguyễn Sĩ Dũng Nhất thể hóa theo mô hình tổng thống lưỡng tính về cơ bản cũng giống như nhất thể hóa theo mô hình đại nghị. Điểm khác cơ bản nhất ở đây là Đại hội Đảng không bầu ra người đứng đầu Đảng để dẫn dắt cuộc bầu cử vào Quốc hội, mà … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment