Thursday, June 8, 2017

Tình thế của một dân tộc vay mượn : so sánh tình thế của Đại Nam và Việt Nam

Lê Văn Tích           “Tìm hiểu lịch sử không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về quá khứ mà còn đánh giá đúng hiện tại và, ở một mức độ nào đó, có thể đoán định được tương lai.” Ai đó đã nói đại thể như vậy?  Với tinh thần này, chúng tôi muốn đối … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment