Thursday, August 3, 2017

Bàn về thời điểm ra đời của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà

Đặng Thanh Bình I. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà thực sự là tác phẩm gây nhiều tranh luận nhất từ trước tới nay, có 3 mối bận tâm chính đồi với tác phẩm này là: thời điểm sáng tác, tác giả của bài thơ và bản dịch tác phẩm. Trong bài này chúng ta … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment