Tuesday, August 1, 2017

Cap Vartlla “thật” và Cap Varella “giả”

Nguyễn Văn Nghệ   Trên bản đồ Việt Nam do người Âu châu vẽ vào những thế kỷ trước cho thấy dọcbờ biển Việt Nam có một nơi mang tên “cap Varella” (mũi Varella). Ngoài ra cũng dọc theo bờ biển Việt Nam còn có một nơi mang tên “faux cap Varella” (mũi Varella giả). … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment