Wednesday, August 2, 2017

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc

Hồ Bạch Thảo Ngoại tộc dày xéo Trung Quốc không phải chỉ xảy ra trong một đời, cai trị Trung Quốc không phải chỉ có một thời ; Trung Quốc hàng năm phải nạp cống, dâng gái đẹp cho họ cũng không phải chỉ xảy ra trong một lần. Ngoại tộc thắng Trung Quốc nhờ võ … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment