Sunday, October 16, 2016

Nhà Lý (21/11/1009-10[20]/1/1226)- Xây Dựng và Bảo Vệ Đất Nước

Vũ Ngự Chiêu 1. Lý Thái Tổ (21/11/1009-31/3/1028) 2. Lý Thái Tông (1/4/1028 – 3/11/1054 ) 3. Lý Thánh Tông (3/11/1054- 1/2/1072) Nhật Trung 4. Lý Nhân Tông (1/2/1072 -16/11/1127), Sùng Hiền hầu 5. Lý Thần Tông (15/1/1128 [16/11/1127?]- 31/10/1138) 6. Lý Anh Tông (5/11/1138 -14/8/1175) 7. Lý Cao Tông (14/8/1175 -16/11/1210) 8. Lý Huệ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment