Saturday, October 15, 2016

Vài ghi chú về chữ viết ở Lĩnh Nam (bài 2)

Đặng Thanh Bình Sơ lược Thượng thư đại truyện chép: “Ở phía Nam Giao có nước Việt Thường dùng nhiều lớp thông ngôn đến hiến chim trĩ trắng”. Lịch sử cổ đại Việt Nam của Đào Duy Anh chép: “Sách Thượng thư đại truyện là của Phục Thắng (thường gọi là Phục Sinh) ở đầu thời Hán, … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment