Wednesday, July 27, 2016

Một số tư liệu về An Nam Cộng Sản Đảng năm 1930

MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG VỚI VIỆC THỐNG NHẤT CÁC LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM NĂM 1930  Khổng Đức Thiêm  Như chúng ta đều biết, về thời điểm thành lập An Nam Cộng sản Đảng cũng như ngày thống nhất các lực lượng cách mạng ở nước ta để thành … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment