Monday, September 19, 2016

Tín ngưỡng Thờ Mẫu của người Việt Nam Bộ- Sự đa dạng trong thống nhất

  Huỳnh Thiệu Phong Từ thuở hồng hoang của lịch sử nhân loại, vai trò của người phụ nữ đã được đánh giá là rất quan trọng, con người chỉ biết có mẹ mà hầu như ít quan tâm đến người cha. Điều này là dễ hiểu, bởi lẽ người đàn ông phụ trách đi … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment