Sunday, November 27, 2016

Đánh giá quá trình mở đất, phát triển kinh tế Đàng Trong thời Chúa Nguyễn

Hoa Anh Đào Đặt vấn đề Năm 1558, Nguyễn Hoàng từ vùng đất Tống Sơn (Thanh Hoá) đưa toàn bộ gia quyến cùng trung thần ở Thanh Hóa, Nghệ An theo đường biển vào trấn thủ vùng đất Thuận Hoá, nuôi ý đồ xây dựng cơ nghiệp lâu dài.Từ khi vào trấn thủ vùng đất … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment