Thursday, November 17, 2016

Việt Nam Đại chí diễn nghĩa- Trận Thị Nại

Trịnh Phúc Tuấn Đây là một chương trong cuốn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Đại chí diễn nghĩa đang hoàn thiện. Hồi này miêu tả trận thủy chiến Thị Nại, trận chiến quyết định giữ hai nhà Tây Sơn – Nguyễn. Truyện tham khảo nhiều tài liệu lịch sử và các nghiên cứu hiện … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment