Thursday, December 22, 2016

Bác sĩ Alexandre Yersin người có công với Việt Nam

Bác sĩ Alexandre YERSIN (1863 – 1943) Hình chụp năm ông 73 tuổi – Triển lãm tại Bảo Tàng Viện Yersin ở Nha Trang. Nguyễn Văn Ba       Tháng Tám năm 2000, đi viếng thăm Viện Bảo Tàng A. YERSIN, lúc ký tên vào sổ vàng, chúng tôi liếc qua những lời ghi chú của … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment