Sunday, March 26, 2017

Điều định nghĩa một dân tộc

Giáo sư Cao Huy Thuần Tựa do NCLS đặt lại “Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Nước non bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác.” Cái gì là cốt lõi trong cái “khác” đó? Văn hiến. Văn hóa. Và cái gì là cốt lõi … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment