Friday, March 24, 2017

Sử Việt với “tướng giặc” Mai Thúc Loan

Phan Bá Lương Đại Việt sử ký toàn thư viết như sau: “Nhâm Tuất (722) (Đường Huyền Tôn, Khai Nguyên năm thứ 10). Tướng giặc là Mai Thúc Loan chiếm giữ châu, xưng là Hắc Đế, bên ngoài liên kết với người Lâm Ấp, Chân Lạp, số quân nói là có 30 vạn. Đường đế … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment