Wednesday, March 29, 2017

Văn minh phương Tây: Bình minh Hy Lạp

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập Văn minh Tây phương thực sự bắt nguồn từ Hy Lạp.  Các thể chế, các kiểu tư duy, kể cả các kiểu tội phạm đều liên quan chủ nghĩa duy lý của tư tưởng Hy Lạp. Những người Hy Lạp không đón nhận thế giới trên sự … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment