Wednesday, March 29, 2017

Vài nét về Gia Phả học

Trương Đình Bạch Hồng  Gia phả học là một ngành của khoa học lịch sử. Sử sách ghi lại những sự kiện của đất nước, Gia phả ghi lại những sự kiện của gia đình và dòng họ. Đối tượng của gia phả học là gia đình và dòng họ. Gia phả học có mối … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment