Tuesday, March 28, 2017

Lịch sử kinh tế Việt Nam (bài 2)

Đông Ly (5) . Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Quang Thái năm thứ 5 [năm 1392] Quý Ly soạn sách Minh đạo gồm 14 thiên dâng lên. Đại lược cho Chu công là tiên thánh, Khổng Tử là tiên sư. Cho sách Luận ngữ có 4 chỗ đáng ngờ như Khổng Tử ra … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment